SFIA2 (CZE)

SFIA – část 2

Jaké možnosti nám SFIA dává?

Důležité je si třeba uvědomit, že framework poskytuje organizací i jednotlivcům společný jazyk pro definici dovedností, schopností a odborných znalostí. Tato standardizace otevírá řadu příležitostí při řízení lidských zdrojů v IT.

Zmapování dovedností.

Podíváme-li se na lidské zdroje optikou investic, dává nám SFIA možnost zmapování dovednosti zaměstnanců a jejich úrovně s identifikací dovedností, které není třeba dále rozvíjet a s identifikací mezer v dovednostech. Součástí může být i identifikace činností, kterým se vůbec nevěnujeme, ačkoliv by se to při povaze a rozsahu IT dalo očekávat. Těžit lze z těchto výsledků:

-        mapa dovedností včetně jejich úrovně

-        identifikace chybějících dovedností

-        definice a formalizace požadavků na pracovní místa či role

-        kvantifikace údajů o dovednostech s možností měření a plánování

Osobní rozvoj.

Na mapách dovedností a definici požadavků na místa je možno založit systém kariérního plánování, plánování osobního rozvoje jednotlivců a plánování potřeb organizace. Lze dobře komunikovat a sesouladit potřeby a očekávání organizace s ambicemi a očekáváními jednotlivců. Přínosem pak je:

-        snazší udržení a větší spokojenost schopných zaměstnanců

-        jasné vymezení kariérních možností

-        identifikace potřeb rozvoje, vytvoření rozvojových plánů včetně optimálních plánů vzdělávání

-        identifikace rozdílů v rozsahu a komplexnosti rolí (pracovních míst) s možností ocenění těchto rozdílů

-        identifikace rozdílů v odpovědnosti rolí (pracovních míst) s možností ocenění těchto rozdílů

-        podpora procesu náboru nových pracovníků

-        lepší přehled o zabezpečení klíčových služeb

Budoucí potřeby.

Nekončícím příběhem v IT bývá slaďování služeb IT s potřebami firmy (zákazníků). SFIA dává možnost ověření schopnosti zaměstnanců IT pokrýt potřeby firmy. Je přínosné zejména v turbulentních situacích jako při fúzích, delimitacích nebo rozšiřování působnosti firmy či jiných velkých změnách ve firmě nebo koncernu. Můžeme pak:

-        lépe modelovat budoucí stav zabezpečení služeb

-        predikovat potřeby dovedností

-        podporovat řešení personálních otázek

Optimalizace poskytování služeb.

Potřeba zlepšovat výkonové či finanční parametry služeb vede k nejrůznějším formám outsourcingu. Lze využít trendu mezi mladými pracovníky v oboru, jako je práce na vlastní účet. Outsourcované služby jsou také zajišťovny lidmi a s požadavky na jejich dovednosti mohu zacházet stejně jako u vlastních zaměstnanců. SFIA pak dává možnost:

-        specifikovat nakupované dovednosti a jejich úroveň, zakotvit toto ve smlouvě

-        kontrolovat zda dodavatel postupuje při dodávce korektně ve vztahu úrovni poskytovaných služeb

Další část o SFIA bude části 3.

Stručný popis co je SFIA lze nalézt zde