SFIA4 (CZE)

SFIA – část 4

Principy výstavby SFIA

Vývojáři systému se dívají na lidi působící v provozu a rozvoji informačních systémů jako na aktiva dané organizace. To umožňuje skutečné řízení tohoto zdroje na rozdíl od tradičních popisů pracovních míst a organigramů, které se soustřeďují na popis povinností a zařazení daného člověka. Hledisko vykonávaných aktivit je dnes při posuzování daného zaměstnance ve většině firem dominantní. Podíváme-li se na popisy práce, z valné části jde o popis činností, které daná role vykonává. Velmi často tam však chybí požadavky na profesionální dovednosti. Analýza pracovníka perspektivou aktiva dovedla vývojáře systému k následujícímu pohledu:

Obr. 1 : Pracovník perspektivou aktiva. Zdroj: SFIA Foundation

Jestliže kvalifikace (experience, qualifications) a znalosti (knowledge) jsou svázány konkrétním prostředím, v němž se člověk pohyboval, povahové rysy (behavioral skill) s osobností a založením člověka pak profesionální dovednosti (professional skills) říkají, co daný člověk umí a co dokáže. Právě tyto profesionální dovednosti jsou oblastí zájmu SFIA.

Dovednost – skill – je prokazatelná schopnost aplikovat znalosti k dosažení požadovaných výstupů. Člověk dělá to, co firma potřebuje, aby dělal. Umí to, dokáže to udělat. Když někdo řekne, že dělá projektový management, není to žádná dovednost. Dovedností se to stává tehdy, když dokáže úspěšně projekty řídit a dovést do zdárného konce.

Pochopení rozdílu mezi znalostmi a dovednostmi je pro Framework SFIA zásadní. Ilustraci tohoto rozdílu uvádí tabulka :

Knowledge

Znalost

Skill

Dovednost

Umím pracovat s grafickým systémem XY Dovedu navrhnout turbínu
Umím velmi dobře pracovat s monitorovacím nástrojem počítačových sítí Dovedu navrhnout integrovaný systém pro monitorování infrastruktury
Mám kurz administrace databáze SQL Dovedu navrhnout databáze a jejich vzájemné propojení
Mám kurz pro procesní modelování byznys procesů Dovedu analyzovat byznys procesy a zefektivnit je
Umím dobře pracovat s software XY na projektové řízení Dovedu úspěšně řídit projekty v souladu s doporučenými postupy

 Porovnání znalostí a dovedností. Zdroj: Q4IT

Základem modelu SFIA je množina popisů jednotlivých dovedností se zohledněním úrovně dovednosti. SFIA verze 6 rozeznává 97 dovedností. Jejich popis je konstruován tak, že ke každé dovednosti je zde základní popis toho co dovednost obnáší a pak ke každé úrovni doplňující popis, který specifikuje, co by měl v dané úrovni pracovník prakticky umět a jaké má odpovědnosti.

Vedle toho SFIA definuje i obecná kritéria pro zařazování od jednotlivých úrovní a to ze čtyř úhlů pohledu: z pohledu míry samostatnosti konání, míry ovlivňování okolí, míry komplexnosti konání a míry využívání manažerských a administrativních schopností.

Úrovně mají výstižná anglická pojmenování:

1-follow

2-assist

3-apply

4-enable

5-ensure,advise

6-initiate,influence

7-set strategy, inspire, mobilise

Popisy existují u jednotlivých dovedností pouze v úrovních, kde to dává smysl. Např. úroveň 1, kde člověk pracuje pod dohledem, má smysl jen u 8 z 97 dovedností. Žádná dovednost nemá popisy ve všech sedmi úrovních.

Množina popisů je strukturována do zdařile barevně odlišených kategorií dovedností znázorněných na následujícím obrázku 2:

Obr. 2 : Kategorie dovedností podle SFIA. Zdroj: SFIA Foundation

 

Tyto kategorie se rozpadají na jednotlivé podkategorie, které zahrnují vlastní dovednosti. Součástí struktury jsou čtyřpísmenné zkratky a sedm úrovní dovedností. Tyto zkratky jsou velmi praktické jako odkaz při vytváření vlastní dokumentace.

Příklad struktury je znázorněn na obr. 3.

Obr. 3: Příklad struktury modelu SFIA. Zdroj: SFIA a Q4IT

Framework SFIA nemění systémy, postupy ani formuláře používané v odděleních pro řízení lidských zdrojů. Tyto se soustřeďují, jak bylo již výše uvedeno, zejména povinnosti pracovníků, jejich postavení v rámci organizace, popř. požadované vzdělání a praxi. SFIA funguje jako jejich rozšíření a doplnění o specifické role/popisy relevantní v IT v souladu se standardy.

Další část o SFIA bude části 5.