SFIA5 (CZE)

SFIA část 5

Projekty a výstupy

Předpokladem úspěšného projektu je adopce alespoň základních principů service managementu. Osvědčila se i synchronizace uplatnění ITIL a SFIA v rámci modernizace interního řízení IT. Projekt vyhodnocení dovedností IT pracovníků pomocí rámce SFIA je možné realizovat interními silami nebo s různou mírou zapojení externích konzultantů.

Zavedení SFIA interními silami. Zavedení vlastními silami je zpravidla výhodné tehdy, pokud máme k dispozici volné a nevyužité interní zdroje, které se mohou této oblasti věnovat. Metodika SFIA je dostupná na internetu na stránkách sdružení, kde jsou také popsány licenční podmínky při využití pro interní potřeby – při uvolnění nové verze SFIA V6 došlo ke změně podmínek. Je záhodno se zaregistrovat na stránkách sdružení a seznámit se s licenčními pravidly interního využití.

Zapojení externí strany v dohodnutém podílu zdrojů. Časově i celkově nákladově je vhodnější zapojit externí konzultanty. Důvody jsou vyšší míra objektivity posouzení úrovně dovedností IT týmu, vyšší rychlost zavedení vyplývající z využití připravených postupů, možnost výstupy obohatit srovnáním s dovednostními profily v jiných organizacích.

Délka projektů je zpravidla 1 – 6 měsíců v závislosti na velikosti IT a vytčených cílech projektu. Optimálně by principy SFIA měly být použity jako dlouhodobá součást IT governance. SFIA může však být využita i jednorázově v případě transformačních projektů typu slučování / rozdělování IT oddělení, při fúzích nebo vyčleňování organizačních částí ap.

Výstupy

Nutnou částí každého projektu je získání dovednostního profilu (skill profile) každého pracovníka. Tento profil je prvním výstupem, vztahuje se k danému pracovníkovi a je využitelný i mimo rámec organizace. To platí však pouze v případě externího assessementu. Příklad certifikátu je zde:

Takovýto certifikát je využitelný při komunikaci mezi organizacemi, dodavateli IT služeb, personálními útvary a agenturami, školami a jednotlivci.

Základem pro analýzu dovednosti jsou sumy za jednotlivá oddělení IT i za IT jako celek. Součástí vyhodnocení je i kvalifikovaný odhad využití jednotlivých dovedností. Struktura tohoto vyhodnocení je univerzální, dá se tedy využít například pro porovnání týmů, pro identifikaci oblasti dovedností, které IT nechce vlastnit (oblasti pro outsourcing), nebo naopak oblasti pro převedení dovnitř IT (insourcing). Máme-li představu o budoucích potřebách (např. na základě schválené IT strategie navazující na strategii firmy) můžeme posoudit, zda máme ty správné dovednosti. To může být podkladem pro nábor nebo rekvalifikaci. Možný výstup představuje následující obrázek.

 Příklad analýzy dovedností dle SFIA. Zdroj: Q4IT

Dobré příležitosti SFIA dává v oblasti plánování a sledování osobního rozvoje. Firmy mohou definovat dovednostní požadavky na jednotlivá místa. Deklarují tak možnosti kariérního postupu ve schématech jako na následujícím obrázku.

Podobných možností je více, např. přehledy nepokrytých dovedností, nepoužívaných dovedností, sestavení plánů osobního rozvoje, požadavků na vzdělávání. Záleží na konkrétních potřebách a cílech daného uživatele SFIA.

Stručný popis jak metodiku SFIA využít konkrétně lze nalézt ke stažení zde: